Wijziging EIA 2020

In hoofdlijnen vindt u onderstaand de wijzigingen, betreffende de Energielijst 2020

Wilt u weten wat het voor u concreet kan betekenen? We zoeken het graag voor u uit. Wenst u een vergelijk tussen 2019 en 2020, zodat u uw investering wellicht kunt vertragen of juist versnellen?
Deze lijst, die alle subsidiabele investeringen bevat, wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Bij de wijzigingen in de Energielijst ten opzichte van de Energielijst 2019 ligt de nadruk vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder bevorderen, zoals al was aangekondigd op Prinsjesdag 2019. Hieronder een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Energielijst 2019.

Energietransitie en CO2-emissiereductie
In onderdeel F van de Energielijst 2020 – dat nu ‘Energietransitie en CO2-emissiereductie’ heet in plaats van voorheen ‘Energietransitie’ – is een nieuwe omschrijving opgenomen om de elektrificatie in bedrijfsprocessen te bevorderen door het vervangen van gasgestookte installaties. Het betreft elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie. Daarnaast wordt de aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten gestimuleerd door sommige investeringen in de warmte- en koude-infrastructuur tussen bron en eindgebruiker in de EIA op te nemen.

Verder zijn in de Energielijst 2020 voor het eerst technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen opgenomen. Voorwaarde om voor EIA in aanmerking te komen, is een emissiereductieplan. De eisen waaraan dit plan moet voldoen, staan beschreven in onderdeel G van de Energielijst (Energie-advies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 of CO2-emissiereductieplan).

Gebouwde omgeving
Naast technische aanpassingen is een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel als nieuwe omschrijving toegevoegd. Vanuit EU-voorschriften wordt voortaan gekeken naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen, zodat verschillende toestellen eenduidig vergeleken kunnen worden. De omschrijvingen voor warmtepompen zijn hierop aangepast. Om rekening te houden met het verschil in rendement tussen verschillende typen LED-verlichting wordt in de Energielijst 2020 onderscheid gemaakt tussen LED-spots en LED-downlighters enerzijds en LED-armaturen anderzijds.

Processen
Naast technische aanpassingen worden warmtepompen op aardgas niet langer in de Energielijst opgenomen. In plaats daarvan worden elektrisch aangedreven alternatieven gestimuleerd. In de omschrijving voor de transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie en de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, zijn adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler als optie toegevoegd. Deze onderdelen verbeteren de energie-efficiëntie van deze koel- en/of vriesinstallaties. De omschrijving voor LED-belichtingssystemen voor tuinbouwkassen is aangepast zodat nu alle typen belichtingssystemen onder deze omschrijving vallen.

Transportmiddelen
De omschrijving van de scheepsdieselmotoren is aangepast, omdat er inmiddels moderne energie-efficiënte scheepdieselmotoren beschikbaar zijn met een brandstofverbruik van minder dan 195 g/kWh. Zogenoemde spudpalen (deze worden in binnenwateren gebruikt als anker) worden steeds vaker in de binnenvaart toegepast, met name vanwege het gebruiksgemak. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat spudpalen alleen een energiebesparing realiseren indien deze op werkschepen worden toegepast. Daarom is alleen voor de toepassing op werkschepen de spudpaal in de nieuwe omschrijving opgenomen.

Duurzame energie
De omschrijving voor de biobrandstofproductie-installatie is uitgebreid met nabehandelingsapparatuur specifiek voor de productie van BioLNG. Hierdoor wordt vervanging van fossiele brandstoffen door groene brandstoffen voor transport gestimuleerd. Op verzoek van het parlement is verzocht om geen zonnepanelen te stimuleren wanneer deze geplaatst worden op landbouwgrond of in natuurgebieden. In de nieuwe omschrijving zijn zonnepanelen in deze toepassingen daarom uitgesloten. Bij accu’s voor opslag van duurzame elektriciteit zijn accu’s voor (interne) transportmiddelen uitgesloten, waardoor wordt voorkomen dat accu’s van bijvoorbeeld heftrucks onder deze techniek vallen.

Concreet betekent het bijvoorbeeld dat LED-Verlichting van 100 lm/w. naar 125 lm/w. gaat. Ook isolatiemateriaal wordt verhoogd van 1,50 m2 K/W naar 2,00 m2 K/W.

Ook voor warmtepompen worden er een aantal veranderingen aangekondigd, waaronder bijvoorbeeld:

Warmtepompen op aardgas staat niet langer op de Energielijst, waar we zien dat elektrisch aangedreven alternatieven juist wél worden gestimuleerd.

Investeren in zonnepanelen? Panelen welke geplaatst worden op landbouwgrond of natuurgebieden, worden zelfs helemaal uitgesloten.